Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 z. z.

Napísal: Anton Mutkovič on .

Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania

Skupina – Vedecké meno – Slovenské meno – Spôsob odstraňovania

EVERTEBRATA – BEZSTAVOVCE

MOLLUSCA – MÄKKÝŠE
Arion lusitanicus – slizovec iberský – individuálny odchyt a likvidácia
Sinanodonta woodiana – škľabka ázijská – individuálny odchyt a likvidácia

CRUSTACEA – KÔROVCE
Orconectes limosus – rak pruhovaný – individuálny odchyt a nakladanie **
Pacifastacus leniusculus - rak signálny - individuálny odchyt a nakladanie **
Procambarus clarkii – rak červený - individuálny odchyt a nakladanie **

VERTEBRATA – STAVOVCE

PISCES – RYBY
Ameiurus melas - sumček čierny - individuálny odchyt a nakladanie **
Gasterosteus aculeatus - pichľavka siná - individuálny odchyt a nakladanie **
Lepomis gibbosus - slnečnica pestrá - individuálny odchyt a nakladanie **
Neogobius gymnotrachelus - býčko nahotemenný - individuálny odchyt a nakladanie **
Neogobius fluviatilis - býčko piesočný - individuálny odchyt a nakladanie **
Neogobius kessleri - býčko hlavatý - individuálny odchyt a nakladanie **
Neogobius melanostomus - býčko čiernoústy - individuálny odchyt a nakladanie **
Perccottus glenii - býčkovec amurský - individuálny odchyt a nakladanie **
Pseudorasbora parva - hrúzovec sieťovaný - individuálny odchyt a nakladanie **

AMPHIBIA – OBOJŽIVELNÍKY
* Rana catesbeiana - skokan volský - individuálny odchyt a nakladanie ***

REPTILIA – PLAZY
Chrysemys picta - korytnačka maľovaná - individuálny odchyt a nakladanie ***
Trachemys scripta - korytnačka písmenková - individuálny odchyt a nakladanie ***

AVES – VTÁKY
Oxyura jamaicensis - potápnica bielolíca - individuálny odchyt a nakladanie ***

MAMMALIA – CICAVCE
Mustela vison - norok americký – individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Myocastor coypus - nutria vodná/riečna – individ. odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Nyctereutes procyonoides - psík medvedíkovitý – i. odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Ondatra zibethicus - ondatra pižmová - individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Procyon lotor - medvedík čistotný - individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
* Callosciurus erythraeus - veverica červenkavá – individuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus carolinensis - veverica sivá - individuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus niger - veverica líščia - individuálny odchyt a nakladanie ***

Strana 1166 Zbierka zákonov č. 158/2014 Čiastka 58

Poznámky:
1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. Januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný – sú označení znakom *.
2. Spôsob odstraňovania:
Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.
**Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržovať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.
*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.
**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.

 

 

RNDr. Anton Mutkovič
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.