Mimoriadná členská schôdza 27.10.2019

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Mimoriadnu Členskú Schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 27.októbra 2019 o 9.00 hod. / v nedeľu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Voľba 2- kandidátov a 1- náhradníka na Mimoriadny XIII.snem SRZ

4. Uznesenie

5. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci

 

 

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Napísal: Super on .

Výbor SRZ MsO Hlohovec zverejňuje nasledovný oznam:

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Vzhľadom na zvolanie Mimoriadneho XIII. snemu SRZ, ktorý sa bude konať dňa 23.11.2019 v Žiline dávame do pozornosti členom SRZ MsO Hlohovec, možnosť podať kandidátku na delegáta/náhradníka delegáta na Mimoriadny snem SRZ. Voľba delegátov MsO Hlohovec prebehne na Mimoriadnej členskej schôdzi SRZ MsO Hlohovec dňa 27. októbra 2019 v kine Úsmev v Hlohovci.

Návrh kandidáta za delegáta/náhradníka delegáta snemu je nutné zaslať doporučenou poštou na adresu: SRZ MsO Hlohovec, P.O.BOX 86, 920 01 Hlohovec, na predpísanom tlačive do:

10. októbra 2019

Vzor tlačiva nájdete na stránke   www. srzrada.sk   ako prílohu č.1 Volebného poriadku vydaného Radou SRZ Žilina  platného od 1. januára 2018 alebo tu dole ako prihláška.

V Hlohovci, 10.9.2019                                         výbor SRZ MsO Hlohovec

Prihláška

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

Napísal: Super on .

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré vám zasielame v prílohe.

 Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/).

Príloha-1    Príloha-2     Príloha-3     Príloha-4

Násada mreny do Váhu.

Napísal: Super on .

Dňa 6.6 2019 bola vysadená do revíru Váh č.4 1915ks mreny severnej v hodnote 2001,18 €.

Priemer násady 14cm/ks.

 Foto-1

Foto-2