Členská schôdza 15.2.2020

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

                                                   Pozvánka      

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 15.februára 2019 o 9.00 hod. / v sobotu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1.Otvorenie

2.Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3.Správa o činnosti výboru za rok 2019

4.Plán hlavných úloh v roku 2020

5.Správa o hospodárení v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

6.Správa kontrolnej komisie za rok 2019

7.Diskusia

8.Uznesenie

9.Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci

Mimoriadná členská schôdza 27.10.2019

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Mimoriadnu Členskú Schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 27.októbra 2019 o 9.00 hod. / v nedeľu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Voľba 2- kandidátov a 1- náhradníka na Mimoriadny XIII.snem SRZ

4. Uznesenie

5. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci

 

 

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Napísal: Super on .

Výbor SRZ MsO Hlohovec zverejňuje nasledovný oznam:

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Vzhľadom na zvolanie Mimoriadneho XIII. snemu SRZ, ktorý sa bude konať dňa 23.11.2019 v Žiline dávame do pozornosti členom SRZ MsO Hlohovec, možnosť podať kandidátku na delegáta/náhradníka delegáta na Mimoriadny snem SRZ. Voľba delegátov MsO Hlohovec prebehne na Mimoriadnej členskej schôdzi SRZ MsO Hlohovec dňa 27. októbra 2019 v kine Úsmev v Hlohovci.

Návrh kandidáta za delegáta/náhradníka delegáta snemu je nutné zaslať doporučenou poštou na adresu: SRZ MsO Hlohovec, P.O.BOX 86, 920 01 Hlohovec, na predpísanom tlačive do:

10. októbra 2019

Vzor tlačiva nájdete na stránke   www. srzrada.sk   ako prílohu č.1 Volebného poriadku vydaného Radou SRZ Žilina  platného od 1. januára 2018 alebo tu dole ako prihláška.

V Hlohovci, 10.9.2019                                         výbor SRZ MsO Hlohovec

Prihláška