Výročná členská schôdza 2018

Napísal: Zuzana Slobodová on .

clenska
 
  
MsO SRZ Hlohovec oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa bude konať v sobotu 17. marca 2018 o 9.00 hod v kine Úsmev v Hlohovci.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľby komisií – mandátovej, návrhovej, volebnej
3. Správy o:

- hospodárení s financiami za rok 2017 a návrh na rozpočet na rok 2018
- správa kontrolnej komisie KK
- plán hlavných úloh na rok 2018

4. Voľba členov výboru MsO a KK pre volebné obdobie 2018 - 2021
5. Návrh na uznesenie
6. Záver