2% z daní

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Vážení športoví priatelia, rybári
aj za rok 2013 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a tiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už za minulý rok zaplatili. V našom prípade je to možné použiť na:

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

 1. ochrana a tvorba životného prostredia

  • ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )
  • ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
  • starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
  • odstraňovanie následkov živelných pohrôm
  • stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov
  • nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
 2. podporu a rozvoj telesnej kultúry

  • organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže
  • nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

Naša organizácia splnila podmienky registráciu určených právnických osôb ako prijímateľ 2% dane v Notárskom centrálnom registri. Naplnením tejto možnosti podporíte všestranný rozvoj svojej materskej organizácie. Vzory na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane si pýtajte pri výbere rybárskych dokladov, môžu ich použiť aj Vaše manželky a rodina, Vaši zamestnávatelia a ostatní naši sympatizanti. V prípade, že sa nerozhodnete podporiť svojou 2% daňou, táto suma prepadne do štátneho rozpočtu!

Časový harmonogram

15.1.2014 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

15.2.2014 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup ako venovať 2% z daní

Ak daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

 1. Požiadam zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplním Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 
 3. Do 30. apríla doručím Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie na daňový úrad podľa miesta môjho trvalého bydliska.

Daňové priznanie podávam sám

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ B sa nachádza priamo oddiel (XII.) pre poukázanie 2 % z dane. Vyplním výšku Vašich 2 %, asignovanú sumu a údaje o nadácii:
 2. Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Hlohovec
  Ulica: P.O.BOX 86
  PSČ a obec: 920 01 Hlohovec
  IČO: 36087475

 3. Vyplnené daňové priznanie doručím v lehote, ktorú mám na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca ) na daňový úrad podľa môjho bydliska a v tomto termíne aj zaplatím daň z príjmov.