Sobota 17.IX.1928 o 19.00 hod. v miestnosti u Belžíka v Hlohovci bola ustanovujúca schôdza Spolku športových rybárov v Hlohovci. Predseda spolku p. Ledman František. 25 činných členov.

1933 – Prenájom rieky Váh pre spolok športových rybárov v Hlohovci od okresného úradu v Piešťanoch. Nájomné 2001,–- Kč. Dĺžka revíru od Drahoviec po Siladice – Dvorníky

1936 – p. Ladman odovzdal funkciu predsedu zo zdravotných dôvodov a za nového predsedu bol zvolený p. K. Hronický

1937 – p. Hronického vo funkcii predsedu nahradil p. Papoušek Ján. Tlačenie stanov a rozdanie pre každého člena

1938 – zasadanie výboru a konanie schôdzi v hoteli International

1939 – zasadanie v hostinci u Strniskovej

1940 – 23 členov spolku športových rybárov. Členský poplatok 45,–- Ks. Pokladničná hotovosť 116,35 Kč. Zmena predsedu – novým sa stal Dr. Anton Rubeš

1941 – Valné zhromaždenie 6. apríla o 16.00 hod. Predĺženie nájomnej zmluvy na rieku Váh do roku 1946. Prísnejšie dodržiavanie Stanov – veľká zmena zloženia výboru. Ceny povolení zostávajú ako v minulých rokoch 45,–- Ks. Prijímanie nových členov podaním písomnej prihlášky

1942 – Predseda Dr. A. Rubeš – novozvolený. Hodnota majetku 20 328,70 Ks. Z valného zhromaždenia zaslaný telegram p. prezidentovi a vojakom na fronte

1943 – Správny výbor podal demisiu na Valnom zhromaždení. Rameno pri železničnom moste vyhlásené za rezerváciu. Predseda zostal p. Dr. Rubeš

1944 – zmena predsedu – namiesto p. Dr. Rubeša (zdravotné dôvody) zvolený p. Šatura.

1945 – Rozpúšťanie Spolkov rybárov. Nové Stanovy schválené ONV a Povereníctvom Slovenskej Národnej rady. Nové voľby – predseda p. Šatura zostáva. Šatura, Štefunka, Palko – delegáti na zjazd rybárskych spolkov v Piešťanoch.

1946 – Členovia spolku môžu byť len preverení. Vekové hranice od 18 rokov – dospelí. Detský prázdninový lístok – 100,–- Kč.

1947 – Rybársky spolok v Hlohovci zrušený (nariadenie SNR č. 51/1945) 66 členov, nové Stanovy, nové voľby – Valné zhromaždenie 31.3.1947, predsedom sa stal p. Štefunko Ladislav.

1949 – Zasadanie výborných schôdzí u Žideka. Činnosť rybárskych spolkov riadila JSR v Žiline. Školiaci kurz pre pestovanie ikier zubáčov, kaprov a šťúk. Zavedenie členských legitimácií. Loviť ryby môže len člen rybárskeho spolku.

1950 – Sprísnená písomná evidencia – zápisnica, inventár, povolenia

1951 – Valná hromada – zmena názvu – Ľudový spolok rybárov v Hlohovci. Prvá žena členkou spolku p. Votová

1952 – Členská schôdza – 384 členov dospelých, 24 žiakov. Členenie členskej základne – dospelí, mládež od 14 rokov, deti do 14 rokov – loviť len v sprievode dospelej osoby. Povinné prijatie záväzku každého člena. Povinné školenie každého člena.