2% z daní za rok 2017

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Vážení športoví priatelia, rybári
aj za rok 2017 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a tiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už za minulý rok zaplatili. V našom prípade je to možné použiť na:

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

 1. ochrana a tvorba životného prostredia

  • ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )
  • ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
  • starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
  • odstraňovanie následkov živelných pohrôm
  • stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov
  • nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
 2. podporu a rozvoj telesnej kultúry

  • organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže
  • nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

Naplnením možnosti venovanie 2% zo svojich daní podporíte všestranný rozvoj svojej materskej organizácie. Vzory na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane si pýtajte pri výbere rybárskych dokladov, môžu ich použiť aj Vaše manželky a rodina, Vaši zamestnávatelia a ostatní naši sympatizanti. V prípade, že sa nerozhodnete podporiť svojou 2% daňou, táto suma prepadne do štátneho rozpočtu!

 

Postup ako venovať 2% z daní

 1. Požiadam zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplním Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 
 3. Vyplnené a podpísané tlačivo prinesiem do kancelárie na Dilongovej 20 administratívnej pracovníčke.
 4. Administratívna pracovníčka zanesie tlačivo na daňový úrad za Vás.

 

Prosím vpíšte údaje o prijímateľovi:
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Hlohovec
PO BOX 86, 920 01 Hlohovec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36087475

  

V prípade, že zanesiete tlačivo na daňový úrad sami, prosím okopírujte potvrdené tlačivo od daňového úradu a prineste ho administratívnej pracovníčke do kancelárie na Dilongovej 20.

Ďakujeme!!!